Členské

 
Povinnosť zaplatiť ročné členské vzniká podaním prihlášky do klubu, bez ktorej podania je vylúčené, aby sa hráč zúčastňoval tréningov alebo zápasov.
 
Formulár prihlášky je možné stiahnuť tu.
 
 

Výška členského

 
Rozhodnutím vedenia klubu bola výška ročného členského pre sezónu 2015/2016 určená nasledovne:
 • muži - 300 eur
 • ženy - 270 eur
 • juniori - 270 eur
 • dorast - 240 eur
 • žiaci - 180 eur
 • prípravka - 120 eur
K členskému v kategórii muži, ženy, juniori a dorast bude tiež účtovaný usporiadateľský príplatok vo výške 25 eur, ktorý bude splatný spolu s podanou prihláškou do klubu.
 
Každý hráč, ktorý zaplatí usporiadateľský príplatok má nárok na jeho vrátenie v prípade, ak sa bude podieľať na usporiadaní domácich zápasov ako zapisovateľ, časomerač, prípadne iný usporiadateľ (podľa pokynov zodpovednej osoby). Za každý zápas, na ktorom sa hráč zúčastní ako usporiadateľ (v kategórií prípravky sa za zápas považuje celý turnaj) má nárok na vrátenie 5 eur zo zaplateného usporiadateľského príplatku.
 
 

Splatnosť členského

 
Členské je splatné v dvoch splátkach, a to:
 • 1. splátka vo výške 1/2 ročného členského do 30.09.2015
 • 2. splátka vo výške 1/2 ročného členského do 29.02.2016
na bankový účet:
 • číslo účtu: 2929848026/1100
 • banka: Tatra banka, a. s.
 • IBAN: SK02 1100 0000 0029 2984 8026
 
 

Zľavy z členského

 
V odôvodnených prípadoch môže klub poskytnúť hráčovi zľavu z členského, pričom je potrebné si podať žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je možné nájsť tu.
 
O zľave z členského rozhodne vedenie klubu na základe podanej žiadosti, a to spravidla v prípadoch:
 • dlhodobých absencií (príchod do klubu počas sezóny, ukončenie hráčskej kariéry, zdravotné problémy, dlhodobý štúdijný pobyt mimo SR a pod.)
 • sociálne prípady (zlé sociálne pomery a pod.)
 • zľavy poskytované klubom pre študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
 • iné (dlhodobá neúčasť na podstatnej časti tréningov a pod.)
 
Na zľavu z členského nie je právny nárok!
 
 

Splátkový kalendár

 
V odôvodnených prípadoch môže klub poskytnúť hráčovi splátkový kalendár na úhradu členského. O splátkový kalendár je potrebné požiadať prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je možné nájsť tu.
 
O splátkovom kalendári rozhodne vedenie klubu na základe podanej žiadosti.